Powrót do listy
Zagadnienia prawne
< Zobacz poprzedniZobacz następny >

Prace nad formułą prawną Teamu rozpoczęły się w roku 2001, kiedy sponsor wyraził chęć sformalizowania współpracy z PZT. Powstawały najpierw różne wersje umów zawodniczych na bazie dostępnych międzynarodowych kontraktów menadżerskich (IMG, Octagon). W pracach na różnych etapach uczestniczyli: Wojciech Andrzejewski (koordynator Teamu), Tomasz Półgrabski (Dyrektor Biura PZT), Wojciech Pertkiewicz (Dział Marketingu Prokom), Zbigniew Szachniewicz (Dział Prawny Prokom).

Na początku 2002 została określona ostateczna konstrukcja prawna programu. Głównymi podmiotami były: Prokom Software SA, Fundacja Ryszarda Krauze i PZT. Powstały także dwie umowy zawodnicze: sponsoringowa z PZT i promocyjna z Fundacją.

Pierwsza umowa o współpracy pomiędzy Prokom a PZT podpisana została 20 czerwca 2002 roku podczas konferencji prasowej przed turniejem Idea Prokom Open. Na jej realizację cień rzuciła tzw. afera Rywina. Nie zostały podpisane żadne umowy zawodnicze. Okres zawieszenia trwał do połowy 2003 roku, kiedy to po dokonaniu korekt w konstrukcji prawnej całego programu, podpisana została druga umowa pomiędzy PZT a Prokomem. Pierwsze umowy zawodnicze zostały podpisane w listopadzie 2003.

I okres luty 2002 - sierpień 2003

Umowa o współpracę

Rodzaj umowy

Umowa o współpracę

Podmioty umowy

Fundacja Ryszarda Krauze

PZT

Reprezentacja

Ryszard Krauze

Lew Rywin – Prezes

Stefan Makarczyk – Sekretarz Generalny

Dzień zawarcia/podpisania

1 lutego 2002 / podpisana podczas konferencji prasowej przed turniejem Idea Prokom Open  20 czerwca 2002 w Hotelu Marriott w Warszawie

 
Przedmiot umowy
„Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy Stron, zmierzającej do podniesienia poziomu polskiego tenisa ziemnego poprzez finansowanie i realizowanie programu pod nazwą „Team PZT-PROKOM”, zwanego dalej Programem, którego celem jest umożliwienie najbardziej utalentowanym zawodnikom polskiego tenisa ziemnego, startów w turniejach tenisowych, na całym świecie, w optymalnych warunkach.”
 
Umowa o świadczenie usług reklamowych

Rodzaj umowy

Umowa reklamowo-promocyjna

Podmioty umowy

Prokom Software SA

PZT

Reprezentacja

Ryszard Krauze

Lew Rywin – Prezes

Stefan Makarczyk – Sekretarz Generalny

Dzień zawarcia/podpisania

1 lutego 2002 / podpisana podczas konferencji prasowej przed turniejem Idea Prokom Open  20 czerwca 2002 w Hotelu Marriott w Warszawie

 
Przedmiot umowy
Określenie zasad, zgodnie z którymi PZT świadczył będzie na rzecz PROKOM, za wynagrodzeniem, usługi promocyjne i reklamowe

II okres: wrzesień 2003 - grudzień 2009

Umowa reklamowa z dnia 12.08.2003

Rodzaj umowy

Umowa reklamowo-promocyjna

Podmioty umowy

Prokom Software SA

PZT

Reprezentacja

Ryszard Krauze – Prezes Zarządu

Waldemar Białaszczyk – pełniący obowiązki prezesa

Jacek Muzolf – wiceprezes ds. sportowych

Dzień zawarcia/podpisania

12 sierpnia 2003 / podpisana 14 września 2003 w biurze Prokom w Gdyni

 

Przedmiot umowy

Świadczenie przez PZT na rzecz PROKOM, za wynagrodzeniem, usług promocyjnych i reklamowych. Finansowanie programu Team PZT-PROKOM.

Indywidualne umowy zawodnicze
Zapisy ogólne
1.     PZT oświadcza, że Fundacja zaakceptowała kandydaturę Zawodnika jako uczestnika programu „Team PZT – Prokom” w grupie szkoleniowej A.... Zmiana grupy szkoleniowej może nastąpić w każdym czasie na wniosek PZT – po uzyskaniu akceptacji Fundacji. Zmiana grupy szkoleniowej nie pociąga za sobą zmiany zobowiązań Zawodnika.
2.     Warunkiem podpisania umowy jest przedstawienie przez Zawodnika perspektywicznego planu rozwoju kariery wraz z pierwszym rocznym planem organizacyjno-szkoleniowym, startowym oraz preliminarzem wydatków. Ramowy plan organizacyjno-szkoleniowy i startowy, na każdy kolejny rok, zostanie przedstawiony PZT najpóźniej do dnia 20 listopada poprzedzającego roku. Plany szczegółowe będą przedstawiane co trzy miesiące.
3.     Ramowe plany organizacyjno-szkoleniowe, będą zatwierdzane przez PZT i Koordynatora Programu w terminie trzech tygodni, licząc od dnia ich przedstawienia. Plany będą stanowiły każdorazowo załączniki do niniejszej umowy. Preliminarz wydatków związany z wykonywaniem Programu zostanie zatwierdzony przez PZT i Fundację.
4.     PZT zobowiązuje się do poniesienia corocznie, w czasie trwania umowy, kosztów wynikających z Preliminarza, związanych z uczestnictwem Zawodnika w Programie, zgodnie z przynależnością do określonej grupy szkoleniowej oraz zatwierdzonym indywidualnym planem szkoleniowo – startowym.
5.    Koszty poniesione przez PZT na Zawodnika zostaną ustalone na podstawie przedstawionych przez Zawodnika rachunków i dokumentów - zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rozliczeń obowiązujących w PZT. Zawodnik zobowiązany jest co kwartał potwierdzić zbiorcze zestawienie kosztów poniesionych na jego szkolenie. PZT zobowiązuje się do przekazywania środków finansowych wynikających z preliminarza zgodnie z terminami ustalonymi z Zawodnikiem.
6.   Wszelkie zmiany lub uzupełnienia planu organizacyjno-szkoleniowego i startowego, mogą być dokonywane w trakcie trwania niniejszej umowy po zaakceptowaniu ich przez PZT. Zatwierdzone zmiany planów stanowią załączniki do niniejszej umowy.
7.  Zmiany postanowień planów dla swej ważności wymagają akceptacji Koordynatora Programu „Team PZT-PROKOM”, zwanego dalej Koordynatorem.
8.   PZT dokonuje corocznej oceny sportowej Zawodnika, na podstawie której podejmuje decyzję o zmianie grupy szkoleniowej lub nie przedłużaniu umowy.
9.   Zawodnik może podpisać umowę na finansowanie jego rozwoju sportowego z innym podmiotem niż PZT lub umowę menedżerską - po uzyskaniu pisemnej zgody Fundacji.
Zobowiązania zawodnika
1. Zawodnik zobowiązuje się do:
1/ przedstawienia perspektywicznego planu rozwoju kariery oraz corocznych planów organizacyjno-szkoleniowych, startowych oraz preliminarzy wydatków,
2/ realizacji zatwierdzonego przez Koordynatora planu organizacyjno-szkoleniowego i startowego,
3/ wywiązywania się z obowiązków treningowych z najwyższą starannością, w celu stałego podnoszenia swojego poziomu sportowego,
4/ występów na koszt PZT w reprezentacji narodowej, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia ze strony PZT, przez okres obowiązywania niniejszej umowy,
5/ udziału w jednym/dwóch turniejach rangi mistrzowskiej wskazanych przez PZT w ciągu roku na terenie kraju,
6/ udziału na koszt PZT, przez 2-6 dni w roku, we wskazanych wspólnie przez Fundację i PZT przedsięwzięciach reklamowych,
7/ prezentowania na używanym stroju sportowym na wszystkich turniejach i oficjalnych ceremoniach, znaku „PZT-PROKOM Team”,
8/ informowania zainteresowanych, zawsze wtedy, gdy Zawodnik występuje publicznie w związku z uprawianiem powyższej dyscypliny sportowej, iż uczestnictwo w Programie wynika ze współpracy PROKOM Software S.A., Fundacji oraz PZT,
9/ posiadania aktualnych badań lekarskich stwierdzających zdolność do uprawiania sportu,
10/ prezentowania postawy godnej sportowca i reprezentanta kraju,
11/ przestrzegania regulaminów PZT i organizacji międzynarodowych wskazanych przez PZT,
12/ poddawania się wszelkim sprawdzianom, testom i badaniom mającym na celu kontrolę lub ocenę stanu wytrenowania oraz postępów w rozwoju umiejętności Zawodnika. 
2.     Zawodnik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz PZT kwoty stanowiącej następujący procent przychodów uzyskanych z tytułu otrzymywanych nagród w turniejach tenisowych pomniejszonych o należny podatek pobrany przez organizatora oraz kontraktów reklamowych i sponsorskich wynegocjowanych przez PZT w imieniu zawodnika:
Poziom finansowania A:
·   w przypadku uzyskania przychodu w wysokości do 100.000 USD - 15%
·   w przypadku uzyskania przychodu powyżej 100.000 USD - 15.000 USD + 10% od nadwyżki powyżej 100.000 USD
3 lata po rozwiązaniu umowy, a jeżeli Umowa trwała krócej niż 3 lata, przez okres równy okresowi trwania umowy - 5%;
Poziom finansowania B
·         w trakcie trwania umowy – 10%
3 lata po rozwiązaniu umowy, a jeżeli umowa trwała krócej niż 3 lata, przez okres równy okresowi trwania umowy - 5%.
Poziom finansowania C
·         w trakcie trwania umowy – 5%
3.     Zapłata dotyczy tylko nagród pieniężnych otrzymywanych przez Zawodnika, nie dotyczy natomiast nagród otrzymywanych przez Zawodnika w innej postaci, w tym nagród rzeczowych, papierów wartościowych, sprzętu sportowego, stypendiów i dotacji ze środków publicznych.

Umowy stypendialne
W ramach programu B i C, zawodnicy otrzymywali pomoc stypendialną. Wiązało to się z podpisaniem umowy stypendialnej. Umowa taka podpisywana była każdorazowo na okres półroczny.
Wysokość stypendium wynosiła:
Program B – od 1000 do 3000 zł /m-c
Program C – od 500 do 1000 zł / m-c
Zobowiązania zawodnika
Zawodnik zobowiązywał się przeznaczać stypendium otrzymane z PZT wyłącznie na realizację własnego programu szkoleniowego.
Ponadto zobowiązywał się do:
1.     eksponowania logo „PZT Prokom Team” na używanym stroju sportowym na wszystkich turniejach i podczas oficjalnych ceremonii,
2.     wywiązywania się z obowiązków treningowych z najwyższą starannością w celu stałego podnoszenia swojego poziomu sportowego,
3.     informowania zainteresowanych, zawsze wtedy, gdy występuje publicznie w związku z uprawianiem powyższej dyscypliny sportowej o fakcie otrzymywania stypendium;
4.     występów w reprezentacji kraju bez dodatkowego wynagrodzenia,
5.     posiadania aktualnych badań lekarskich stwierdzających zdolność do uprawiania sportu,
6.     prezentowania postawy godnej sportowca i reprezentanta kraju,
7.     przestrzegania regulaminów PZT i organizacji międzynarodowych wskazanych przez PZT.

Powrót do listy